سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی ارنا arena کارخانه با آرنا

موضوع پروژه: شبیه سازی کارخانه با ارنا arena آرنا|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:14|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا

Arena Simulation

صورت مسئله:

 

A small factory consists of a machining center and inspection station in serialas shown in figure below, parts arrive with exponential interarrival times with a mean of 1 minute. Processing times at the machine are uniform distributed on the interval [0.65,0.70] minute, and inspection times at the inspection station are uniformly distributed on the [0.75,0.80] minute as well. Based on previous quality investigation, 90% of parts  are confirmed to send to the shipping area, and just 10% of inspected parts have some problems and are send back to machine for rework. The machining center is subject to exponentially occurring breakdown with a mean of 360 minutes, and its repair time is uniformly distributed on the interval [8-12] minute.

.The simulation model was built in arena simulation software package. Run the model for 160 hours with ten replications

 

factori

در یک کارخانه کوچک متشکل از یک مرکز ماشین کاری و ایستگاه بازرسی بصورت سریال همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، قطعات بصورت نمایی با میانگین بین ورود 1 دقیقه  وارد میشوند.

زمان پردازش در ماشین با توزیع یکنواخت در بازه]0.7و0.75[ دقیقه و زمان بازرسی در ایستگاه بازرسی با توزیع یکنواخت در ]0.8و0.75[ دقیقه است.

بر اساس تحقیقات قبلی با کیفیت، 90٪ از قطعات تایید شده  و به منطقه حمل و نقل ارسال میگردند، و فقط 10 درصد از قطعات بازرسی بخاطر برخی از مشکلات به ماشین بازگشت داده میشوند تا دوباره کاری شوند.

مرکز ماشینکاری منوط به صورت نمایی رخ شکست با میانگین 360 دقیقه، و زمان تعمیر آن به صورت یکنواخت در بازه [8-12] دقیقه توزیع شده است.

شبیه سازی با ارنا انجام شود و برای 160 ساعت با 10 تکرار.

نمودار هیستوگرام نتایج:

factori1

 

factori2

factori3

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...