سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی ارنا arena شرکت فروش و تعمیرات کامپیوتر و لپ تاپ و موبایل‏ با آرنا

موضوع پروژه: شبیه سازی شرکت فروش و تعمیرات کامپیوتر و لپ تاپ و موبایل‏ با ارنا arena آرنا|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:13.5|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا

Arena Simulation

صورت مسئله:

 

تعریف مساله و بیان اهداف آن :
با توجه به نوع خدمت شرکت که مربوط به خدمات گارانتی و سرویس دهی تعمیرات قطعات الکترونیکی است سیستم مورد مطالعه در پروژه، مربوط به سیستم نوبت دهی و صف به وجود آمده در دریافت خدمات از ایستگاه های سرویس دهی امور مشتریان است.

توصیف سیستم و تعیین اجزای آن

این سیستم دارای دو بخش عمده مربوط به فروشگاه و تعمیرات است.بخش فروشگاه شامل فروش کامپیوتر،لپ تاپ و موبایل است.
بخش فروش کامپیوتر دارای یک کارمند،بخش فروش لپ تاپ دارای سه کارمند و بخش فروش موبایل دارای دو کارمند است.
بخش تعمیرات نیز شامل تعمیر قطعات کامپیوتری و تعمیر لپتاپ به طور مجزا است. بخش خدمات کامپیوتری دارای دو کارمند مربوط به امور مشتریان و بخش لپ تاپ داری یک کارمند برای پاسخگویی به امور مشتریان است.
همچنین سیستم دارای یک کارمند برای بخش صندوق است که در صورت لزوم می تواند در بخش قطعات به مشتریان خدمت رسانی نماید.
مشتریانی که وارد این شرکت میشوند ۷۰ درصد به قسمت فروشگاه و ۳۰ درصد به قسمت تعمیرات مراجعه میکنند.
از مشتریانی که وارد قسمت فروش میشوند ۲۰ درصد به بخش فروش کامپیوتر،۳۵ در صد به بخش فروش لپ تاپ و ۴۵ درصد به بخش فروش موبایل مراجعه میکنند.
از مشتریانی که وارد بخش تعمیرات می شوند ۶۰ درصد به بخش تعمیرات کامپیوتر و ۴۰ در به بخش تعمیرات لپ تاپ مراجعه میکنند.
این شبیه سازی را برای یک ماه با ۱۰ ساعت کاری انجام دهید.
اهداف اجرای پروژه :
1- تعیین میزان بهره وری کارمندان مختلف در این دپارتمان
2- بررسی میانگین زمان های خدمت دهی
3- بررسی تعداد کارمند مورد نیاز با توجه حجم مراجعین در روز های مختلف

سناریو های مختلف شبیه سازی
1- افزایش کارمندان در هر بخش به چه میزان صف مشتریان را کاهش می دهد.
2- دپارتمان دارای بازدهی کافی می باشد
3- کاهش ساعات کاری شرکت نیازمند چه میزان افزایش کارمندان است.

اجزای سیستم :
نهاد خصیصه ها فعالیت پیشامد متغیرهای حالت
مراجعین
(مشتریان) طول مدت انتظار برای رفع مشکل مراجعین تعمیر قطعات شامل گارانتی زمان ورود/ زمان دریافت خدمت/ مدت زمان دریافت خدمت تعداد مشتریان در صف/ میزان کارمندان مشغول

مدل مفهومی :
1- نهاد: مشتریان
2- منابع : کارمندان
3- ورودیها : قطعات مختلف
4- خروجیها : تحویل قطعه به مشتری
5- نقاط تصمیم : مراجعه مشتریان به بخش مربوط

مدل مفهومی :
لیست کلیه فعالیتها:
• ورود مشتری به شرکت
• انتخاب بخش (طبقه) مورد نظر مشتری
• دریافت نوبت از دستگاه دریافت نوبت
• انتظار در سالن تا رسیدن نوبت
• مراجعه به بخش تحویل/دریافت قطعه
• بررسی اولیه قطعه
• رجوع به بخش دریافت قطعه
• مراجعه به صندوق و تسویه حساب
• دریافت قطعه

مدل تفصیلی :
خصوصیات سیستم
1- نحوه ورود به سیستم : بر اساس نظم FIFO
2- وضعیت سیستم و ظرفیت صف : متغیر است
3- تعداد سرویس دهنده ها :بخش فروش کامپیوتر یک نفر- بخش فروش لپ تاپ سه نفر – بخش فروش موبایل دو نفر – بخش تعمیر لپتاپ یک نفر – بخش قطعات دو نفر – صندوق یک نفر
4- نحوه خدمت رسانی : اپراتو قطعه را بررسی و تحویل می گیرد.

اجزای سیستم :

نهاد خصیصه ها فعالیت پیشامد متغیرهای حالت
مراجعین

(مشتریان)

طول مدت انتظار برای رفع مشکل مراجعین تعمیر قطعات  شامل گارانتی زمان ورود/ زمان دریافت خدمت/ مدت زمان دریافت خدمت تعداد مشتریان در صف/  میزان کارمندان مشغول

 

نمودار فلوچارت:

computer

 

نمودارها:

computer1

computer2

 

 

نمودار هیستوگرام نتایج:

computer3

computer4

computer5

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...