سایت در حال بارگذاری است ...

رشنال رز خرید و فروش خودرو با uml،نرم افزار rational rose

موضوع: تحلیل سیستم خرید و فروش خودرو با uml توسط نرم افزار رشنال رز rational rose

سناریو کامل پروژه و کلیه ی نمودارهای یوزکیس Use Case – نمودار همکاری Collaboration diagram – نمودار توالیsequence diagram – نمودار کلاس دیاگرام Class Diagram – نمودار فعالیت Activity Diagram- نمودار حالت State Diagram و… 

rational rose

این پروژه دارای یک سناریو به فرمت Word است که نحوه اجرای سیستم را به طور مختصر نشان میدهد.


bb

این سیستم دارای یوزکیس و اکتورهای  زیر میباشد:

اکتورها:

1-مدیر سیستم

2-خریدار

3-فروشنده

 

یوزکیس ها:

1-عضویت

2-خرید خودرو

3-فروش خودرو

4-پرداخت مبلغ الکترونیکی

5-ایجاد زیر مجموعه خودرو

6-ویرایش اطلاعات خودرو

7-ویرایش اطلاعات کاربران
.
.

a

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ خودرو
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ در ﺑﺎزار ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش خودرو روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ خریداران وفروشندگان ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺟﺎي ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻛﺎرﮔﺰاري ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ درﺧﻮاﺳﺖ اراﺋﻪ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش خودرو ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺪه و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺑﺎزار ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش خودرو ، ﺳﺒﺐ روﻧﻖ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش وﻛﺎرآﻳﻲ ﺷﺒﻜﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﺸﻮد.
مزاﻳﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش
صرفه جویی در وقت
ارتقا کیفیتی معاملات
افزایش پوشش جغرافیایی
ارسال سفارش خرید یا فروش در هر ساعت از شبانه روز
دریافت یا واریز وجه در هر ساعت از شبانه روز
پیگیری وضعیت سفارشات از طریق سایت
نمایش وضعیت حساب

سناریو ﻓﺮوش اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ خودرو بصورت زیر می باشد:

بعد از عضویت در سیستم و معرفی خودرو در پنل سیستم، لینک خرید سیستم را در کنار خودروهای سایت قرار می دهید.
بازدید کنندگان با کلیک بر روی لینک خرید، فرم خرید را تکمیل میکنند. ( یا به صورت تلفنی )
شما بصورت روزانه به پنل خود مراجعه و سفارشات رسیده را بررسی مینمایید.
سفارش از طریق شبکه پستی توزیع و مبلغ خودرو و هزینه ارسال از خریدار دریافت می شود.

سناریو ﺧﺮﻳﺪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ خودرو بصورت زیر می باشد:
مشتری در هنگام خرید از فروشگاه باید یک کد کاربری داشته باشد تا بتواند از فروشگاه خرید کند در صورت نداشتن کد کاربری باید از قسمت ثبت نام کاربر جدید ثبت نام کرده و کد کاربری دربافت نماید. مدیریت سایت درخواست کد کاربری را بررسی کرده سپس اطلاعات مشتری را ثبت می کند و به ان یک کد کاربری می دهد در هنگام خرید، مشتری خودروی مورد نیاز خود را در فرم درخواست خودرو ثبت می کند. مدیریت درخواست خرید خودرو را دریافت می کند سپس کد کاربری مشتری را می پرسد. تا بررسی کند که ایا مشتری عضو فروشگاه است یا خیر .
اگر مشتری در فروشگاه عضویت داشت صندوقدار وام کل موجودی خودرو در انبار را بررسی می کند که خودروی یادداشت در فرم درخواست خودرو به تعداد کافی در فروشگاه موجود است یا خیر درصورت وجود خودرو در فروشگاه صندوقدار فرم درخواست خودرو از انبار را پر می کند و به انباردار ارسال می کند.صندوقدار در فرم اطلاعات کل موجودی خودرو در انبار خودروی دریافت شده را کسر می کند هزینه ی خودرو را از مشتری دریافت می کند و خودرو را به مشتری تحویل می دهد.

.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...