سایت در حال بارگذاری است ...

بررسي مقايسه اي جو سازماني دانشگاه، پایان نامه رشته مديريت وبرنامه ريزي آموزشي

موضوع پروژه: بررسي مقايسه اي جو سازماني دانشگاه، پایان نامه رشته مديريت وبرنامه ريزي آموزشي word

همراه با فایل ورد در 80 صفحه
چكيده پايان نامه
اين تحقيق با عنوان ‹‹ بررسي مقايسه اي جو سازماني دانشكده هاي ادبيات وعلوم انساني دانشگاه بيرجند درسال تحصيلي 84-1383 ›› به بررسي جوهاي حاكم بر دو دانشكده مذكور براساس انواع جوهاي پيشنهادي هالپين وكرافت مي پردازد كه عبارتند از: جو باز، خودگردان، كنترل شده، دوستانه، پدرانه وبسته وداراي ابعاد هشتگانه : روحيه، صميميت، بازدارندگي، عدم تعهد شغلي، نفوذ، مراعات، تأكيد برتوليد وفاصله گيري است.
دراين پژوهش هست سئوال براساس ابعاد هشتگانه جو پيشنهادي هالپين وكرافت مطرح گرديدكه درنهايت فرضيات 1و2و3و5 رد نمي شوند وفرضيات 4و6و7و8 رد مي شوند.
دراين سوألات به ترتيب مطرح شده بود:
سوأل 1- آيا روحيه سازماني دردانشكده ادبيات نسبت به علوم بالاتر است؟
سوأل 2- آيا صميميت سازماني دردانشكده ادبيات نسبت به علوم بالاتر است؟
سوأل 3- آيا بازدارندگي سازماني دردانشكده ادبيات نسبت به علوم پايين تراست؟
سوأل 4- آيا عدم تعهد شغلي دردانشكده ادبيات نسبت به علوم پايين تر است؟
سوأل 5- آيا مراعات دردانشكده ادبيات نسبت به علوم بالاتر است؟
سوأل 6- آيا نفوذ دردانشكده ادبيات نسبت به علوم بالاتر است؟
سوأل 7- آيا تأكيد برتوليد دردانشكده ادبيات نسبت به علوم پايين تر است؟
سوأل 8- آيا فاصله گيري دردانشكده ادبيات نسبت به علوم پايين تر است؟

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...