سایت در حال بارگذاری است ...

بررسي تئوري شاهي آرماني و تداوم آن در دورة ‏اسلامي، رشته حقوق

عنوان پروژه: بررسي تئوري شاهي آرماني و تداوم آن در دورة ‏اسلامي، رشته حقوق

رشته:  حقوق و علوم سياسي،پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 25

 

فهرست
عنوان ‏ صفحه ‏
‏1- مقدمه ‏ ‏1‏
‏2- جهان بيني در ايران باستان ‏2‏
‏3- ويژگيهاي شاه آرماني ‏4‏
الف. قدرت موثر يا زور ‏5‏
ب. آئين يا قرارداد اجتماعي ‏6‏
پ- فرّه ايزدي يا شوكت ‏6‏
‏4- تداوم انديشه ايراني در دورة اسلامي ‏ ‏8‏
الف. فلسفه سياسي ‏8‏
ب. سياستنامه ‏11‏
پ. حكمت اشراق ‏13‏
‏5- نتيجه‌گيري و جمعبندي ‏ ‏15‏
‏6- فهرست منابع ‏17‏

 

‏- مقدمه
انديشه ايرانيان باستان را مانند انديشة ‏ديگر مردمان دنياي قديم، مي توان از ‏اسطوره‌هاي حماسه‌ها، كتابها و باورهاي ديني ‏و نيز سنگ نبشته‌هاي آنان دريافت. انسانهاي ‏دنياي كهن، انديشه‌هايشان را در قالب ‏اسطوره‌ها، آيين‌ها و سرودهاي ديني بيان ‏كرده‌اند؛ از اين رو به قول مردم دكتر حميد ‏عنايت يكي از علل دشواري تحقيق در ‏انديشه‌هاي سياسي در ايران آميختگي آنها با ‏عقايد و تعاليم ديني و اخلاقي وجهان شناسي ‏و تاريخي است . در حالي كه در مغرب زمين و ‏از زمان افلاطون سنت بر آن بوده است كه ‏رساله‌ها و كتابهاي جداگانه در موضوع سياست ‏و كشورداري بنويسند، در فرهنگ ايراني ‏تفكرات مربوط به جامعه و حكومت چه در دورة ‏پيش از اسلام و چه پس از اسلام در ضمن ‏ملاحظات عام‌تري دربارة اين و دنيا مندرج ‏است. بدين جهت آگاهي از چگونگي انديشه‌هاي ‏سياسي مستلزم آن است كه كم و بيش همه متون ‏و منابعي كه به نحوي خود كار بينش و نگرش ‏ايراني در زندگي فردي و اجتماعي است از ‏اندرز نامه‌ها گرفته تا كتب ملل و نحل و ‏شرح حالها بدقت مطالعه شود (عنايت، 1369: ‏‏61) ‏
اين مقاله به دنبال بررسي نظرية شاهي ‏آرماني در ايران باستان و به عبارتي ‏انديشه سياسي ايرانشهري و تداوم آن در ‏دورة اسلامي مي‌باشد؟ سؤال اساسي اين مي‌باشد ‏كه مدل رهبري سياسي ارائه شده در انديشة ‏سياسي ايرانشهري كدم مي‌‌باشد؟ و اين تئوري ‏ارائه شده در دورة بعد از اسلام به چه ‏شكلهايي متجلي شد؟ فرضيه‌اي كه مورد سنجش ‏قرار مي‌گيرد اين است: مدل رهبري سياسي در ‏انديشة ايرانشهري
Persian utopia‏ تئوري شاهي آرماني بوده است؛ بعد ‏از ظهور اسلام اين تئوري در قالبهاي مختلف ‏از قبيل فلسفه سياسي، سياستنامه و حكمت ‏اشراق ‏‎…‎‏. تداوم پيدا كرد، اما اين قالبهاي ‏تفكر هر كدام به فراخور موقعيت و شرايط ‏سياسي خاص خود، وجوهي از آن برداشته و در ‏قالب تفكر خاص خود ادامه دادند. ‏
مفهوم بنيادين انديشه سياسي ايرانشهري شاه ‏آرماني داراي فرّه ايزدي است كه شاه آرماني ‏داراي فرّه ايزدي عين شريعت است و نه هجري ‏آن؛ انديشه شاه آرماني داراي حره ايزدي ‏در كهن‌ترين منابع انديشة‌ ايرانشهري آمده ‏است و با همين مفهوم بنيادين، انديشة‌ ‏سياسي مسيحي سده‌هاي ميانه و بويژه روم ‏شرقي پيوند مي‌يابد كه در آن نيز شاه ‏موجودي ناميرا و خدا گونه است. شاه آرماني ‏نيز از آنجا كه داراي فرّه ايزدي است. در ‏نوشته‌هاي ايرانشهري به عنوان انساني ‏خداگونه، نمايندة و برگزيدة خدا بر روي ‏زمين فهميده مي‌شود (طباطبائي؛ 1375: 131) ‏
‏2- جهان بيني در ايران باستان ‏
با اينحال، انديشة سياسي مردمان باستان در ‏بافت كلي جهانشناسي آنها جاي گرفته است. ‏جهان‌شناسي شيوه‌اي در پرداخت انديشه است كه ‏فلسفه، دين، اخلاق و انديشه سياسي را با هم ‏در بردارد، در جهان شناسي و جهان بيني ‏ايرانيان، جهان داراي نظم و همگوني است. ‏اين نظم طبيعي، مقدس، و قا بل احترام است. ‏البته اين نحوة نگرش اختصاص به ايران ‏ندارد؛ در واقع، كيهان شناسي غالب در ميان ‏انسانها تا قبل از عصر نوزايي (رنسانس)، ‏نه فقط در ميان ايرانيان، بلكه در همه جاي ‏دنيا، جهان را مجموعه‌اي مي‌دانست كه ‏مي‌توانست كه مي‌توان آنرا به يك خيمه ‏همانند نمود. در اين جهان خيمه‌اي همه چيز ‏موزن است، چرا كه طبيعت چيزها اين طور ‏تلقي مي گرديد و اين طور استنتاج مي‌‌شد كه ‏اين موزوني مقدس است. (رجائي، 1373: 40-41) ‏
در جهان شناسي هند و ايراني، آرته ‏‎(Arta)‎‏ ‏مفهوم مهمي است . آرته آيين و شيوه‌اي است ‏كه سراسر جهان هستي از طبيعت تا جامعه و ‏تا عالم مجردات را به هم پيوند مي‌زند. ‏آرته كه زير بناي فكري آريائيهاي ايراني ‏را تشكيل مي‌دهد، همة ابعاد زندگي انسان در ‏جامعه و نظام هستي و كل عالم وجود را در ‏بر مي‌گيرد و حيات در اين چارچوب معني ‏مي‌يابد. ‏

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...