سایت در حال بارگذاری است ...

آزمایشهای مختلف بر روی سازه ها، معماری

عنوان:  آزمایشهای مختلف بر روی سازه ها، معماری

رشته:   معماري و شهرسازي –كارشناسي

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 97

 

مقدمه
هدف
فصل اول
معرفی کفهای قوی و ملحقات آن
– مقدمه
– خلاصه ای از پیشرفتهای جهانی در این زمینه
– معرفی کفهای قوی
– معیارهای طراحی کفهای قوی
مصالح ساخت کفهای قوی
— ابعاد کف قوی
— شکل سازه ای کفهای قوی
کفهای قوی با سیستم یک بعدی (خطی)
جدول (-) برای هر کدام مقاطع مقادیر مجاز لنگرهای خمشی را طبق استاندارد DIN ارائه می‌دهد.
جدول — شکلهای ساختمانی کف های قوی مطابق DIN
کفهای قوی با سیستم دوبعدی
کفهای قوی با سیستم سه بعدی
شکل (-) نمایی از یک کف با سیستم جعبه ای (صندوقه ای)
— سیستم مهاربندی بروی کف قوی
صفحه های مهار
ریل های مهار
شکل (-) نصب ریل های مهار روی کف قوی
الف) ریل های هالفن
ب) ریل های مهار با ظرفیت بارگذاری زیاد
بولت های مهار
شکل (-) اتصال لوله های مهار به یکدیگر پس از مونتاژ و کنترل خطاها
شکل (-) جزئیات بولت های مهار
شکل (-) نمونه ای از لوله های غلاف بولت
بولت های مهار پیش تنیده
شکل — قسمت وارد کننده نیروی هیدرولیکی در بولت های پیش تنیده
شکل — جزئیات یک غلاف بولت مهار پیش تنیده (ابعاد برحسب mm)
شکل — جزئیات مهار با بولت مهار پیش تنیده
– مقایسه چند نوع از کفهای قوی و سیستم های مهاربندی آنها
— کف های قوی فولادی
شکل — کف قوی فولادی با سیستم مهار بولتی
شکل — مقطع یک کف فولادی
— کفهای قوی بتنی
کف قوی بتنی نوع اول
کفهای قوی بتنی نوع دوم
شکل — مقطع یک کف بتنی که بر روی زمین قرار می گیرد.
کفهای قوی بتنی نوع سوم
شکل — تصاویری از اجرای یک کف بتنی جعبه ای
شکل — مقطع یک کف قوی جعبه ای بتنی پیش تنیده
– قابهای بارگذاری برای کفهای قوی بتنی
شکل — دستگاه یونیورسال تست مدل CSV
شکل — یک نمونه از قابهای بارگذاری
— قابهای پرتال
مدل LFDB
شکل — سه نما از قاب پرتال مدل LFDB
شکل — قسمت پیش تنیدگی هیدرولیکی بولت های مهار
مشخصات فنی قاب پرتال مدل LFDB
قاب مدل LFDB
مشخصات فنی قاب پرتال مدل LFDB
شکل — سه نما از قاب پرتال مدل LFDB
— قابهای پرتال دوبله
قاب پرتال مدل * LFDB
شکل — قاب پرتال دوبله مدل * LFDB
قاب پرتال دوبله مدل * LFDB
شکل — قاب پرتال دوبله مدل * LFDB
شکل — حالتهای مختلف قرارگیری قابهای بارگذاری روی کف قوی
– تکیه گاههای خمشی
— مدل BSDA
شکل — تکیه گاه خمشی مدل BSDA مورد استفاده روی کفهای قوی فولادی
— تکیه گاههای خمشی مدل BSDB
شکل — تکیه گاه خمشی مدل BSDB مورد استفاده روی کفهای قوی بتنی
– دیوارهای قوی
شکل — دیوار قوی فولادی
شکل — کف قوی و دیوار قوی بتنی
– جکهای بارگذاری
— نوع DZN
شکل — جک نوع DZN
— نوع UPZ
شکل — جک نوع UPZ
— نوع DAS
شکل — جک نوع DAS
— نوع THE
شکل — جک نوع TEH
– ابعاد کف قوی و قابهای بارگذاری انتخاب شده
— ابعاد کف قوی
جدول — ابعاد چند نوع کف قوی ساخته شده در مراکز علمی و تحقیقاتی جهان
— اندازه های مختلف قابهای بارگذاری
جدول — ترکیب اندازه های مختلف تیر و ستون
– مثالی از مشخصات ساختمان یک آزمایشگاه
شکل — نمای ساختمان آزمایشگاه (در مقیاس بزرگ) انستیتو تحقیقات ساختمان، وزارت ساختمان ژاپن
شکل –
شکل — پلان آزمایشگاه
شکل — ظرفیت های باربری کف و دیوار قوی
شکل — ابعاد کف و دیوار قوی آزمایشگاه
— سیستم بارگذاری
شکل — جکهای نوع JB (برای بارگذاریهای استاتیکی)
شکل — جکهای نوع JA (برای بارگذاری‌های دینامیکی)
جدول — ظرفیت باربری جکها
شکل — شمای کلی از آزمایش انجام شده بروی یک ساختمان هفت طبقه با مقیاس واقعی و سیستمهای مختلف بارگذاری، اندازه گیری و کنترل
شکل — فلوچارت سیستم کامپیوتری آزمایشگاه
— آزمایشهای در مقیاس بزرگ
جدول — فهرست آزمایشگاه انجام گرفته بروی سازه های با مقیاس بزرگ
مقدمه
روی قابها
فصل دوم
شکل — نمونه ای از آزمایشهای بروی ستون به کمک قابهای بارگذاری
شکل — آزمایش به کمک قابهای بارگذاری روی یک تیر بتن مسلح
شکل — آزمایش روی یک گره اتصال با پروفیل فولادی
شکل — آزمایش بروی یک تیر بتن آرمه به کمک قابهای بارگذاری
شکل — آزمایش تحت بارگذاریهای استاتیکی و دینامیکی (خستگی)
شکل — آزمایش توسط چندقاب یک دهانه بروی یک دال پیش تنیده
شکل — آزمایش بروی یک دال پیش ساخته بتنی توسط قاب یک دهانه

مقدمه
امروزه مطالعه و تحقيق روي رفتار سازه ها به منظور دسترسي به حداكثر ايمني، همزمان با معيارهاي در سراسر جهان رشد فزاينده اي يافته است. به طوريكه آزمايش روي تك تك اجزاء و يا تركيبي از چند جزء يك سازه، در مقياسهاي بزرگ و واقعي، يك از مهمترين و اساسي ترين نكات مورد توجه پژوهشگران صنعت ساختمان است.
وسايل آزمايشگاهي موجود در كشور ما را ملزم مي سازد كه روي نمونه هاي با ابعاد كوچك و يا نمونه هايي با مقياس كوچك آزمايشهايي صورت گيرد كه اين كار حداكثر مي تواند گوياي رفتار تك تك عناصر تشكيل دهندة سازه بدون در نظر گرفتن عملكرد واقعي آنها در سازة اصلي و در كنار ديگر عناصر ساختمان باشد و بررسي نحوة تاثير بعضي از عوامل موثر بر موضوع مورد مطالعه محدود گردد.
عملكرد نمونه مورد آزمايش به نكاتي كه اهم آنها به قرار زير است، بستگي دارد:
 هندسه سازة
 اندازة سازه
 استفادة همزمان از مصالح گوناگون در كنار يكديگر
 تاثير نوع اتصال و پيوستگي اجزاء و مصالح به يكديگر
لذا در هنگام آزمايش بياد موارد فوق كاملاً مدنظر گرفته شود، تا نتايج حاصل، واقعي و با درصد بالايي قابل اعتماد باشند. به عنوان مثال، ‌براي بررسي رفتار يك پل بايستي تنشها و تغيير شكلهاي ناشي از نيروهاي شامل وزن پل، تردد وسايل نقليه، ارتعاشات، باد، تغييرات درجحه حرارت و … در نظر گرفته شوند.
شايان ذكر است، كه تمامي اينها با آزمايشهاي سادة كششي و فشاري، روي يك قسمت كوچك از نمونة مصالح به كار فته در يك عضو از سازة پل بدست نمي آيد.
همين طور استفاده از فرمولهاي محاسباتي و تعميم آنها به نكات تازه و ناشناخته، ما را ملزم مي سازد كه اعضاي واقعي سازه و يا در مواقعي حتي،‌خود سازه را تحت اثر بارهاي بهره برداري مورد آزمايش قرار دهيم، تا بتوان براساس نتايج آزمايش به آگاهيهاي معتبري دست يابيم.
داشتن اطلاعات دقيق و معتبر بخصو براي توليد انبوه حايز اهمت فراوان است. با توجه به مشكلات گوناگون در جوامع بشري، كه صنعت ساختمان به سوي توليد انبوه روي آورده است، طرح يك عضو سازه اي با ظرفيت باربري بيش از حد لازم، علاوه بر اتلاف مصالح با ارزش ساختماني، زيانهاي اقتصادي فراواني به دنبال خواهد داشت.
از سوي ديگر، تكيه بر آزمايشهاي كلاسيك سازه اي، عدم آگاه دقيق از كاركرد هماهنگ اجزاي يك سازه و به فرمولهاي به دست آمده و نتايج تجربيات گذشته بسنده‌كردن، راه را براي پژوهشهاي آتي و پيشرفت، مسدود خواهد كرد.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...