کار تحقیقی جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد

عنوان پروژه: کار تحقیقی جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد

رشته: فقه و حقوق اسلامی،پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 145

 

فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول) كليات
فصل اول) قواعد عمومي
گفتار اول) تعريف خسارت
گفتار دوم) مفهوم و ماهيت نقض قرارداد
فصل دوم) ماهيت مسووليت
گفتار اول) مفهوم مسووليت
مبحث اول) مفهوم لغوي و اصطلاحي مسووليت
مبحث دوم) اقسام مسووليت
بند اول) مسووليت اخلاقي
بند دوم) مسووليت حقوقي
گفتار دوم) منابع مسووليت قهري و قراردادي
مبحث اول) منابع فقهي
بند اول) قاعدة اتلاف
بند دوم) قاعدة‌ تسبيب
بند سوم) قاعدة ضمان يد
مبحث دوم) مباني نظري
بند اول) نظريه تقصير
بند دوم) نظريه خطر
بخش دوم) مسووليت قراردادي و ضمنانت اجراي آن
فصل اول) محدوده الزامات قراردادي طرفين عقد
گفتار اول) وجود قرارداد صحيح و الزام آور بين طرفين
گفتار دوم) تعهدات اصلي طرفين
گفتار سوم) لوازم قانوني يا عرفي قرارداد
فصل دوم) شرايط تحقق مسئوليت قراردادي
گفتار اول) عهد شكني و مفهوم آن
مبحث اول) تأثير مطالبه در تحقق عهد شكني
مبحث دوم) اقسام عهد شكني
گفتار دوم) تقصير قراردادي
مبحث اول) مفهوم و تعريف تقصير
مبحث دوم) لزوم تقصير و اقسام آن
بند اول) لزوم تقصير
بند دوم) اقسام تقصير
مبحث سوم) اثبات تقصير
گفتار سوم) ضرر
مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن
مبحث دوم) اقسام ضرر
مبحث سوم) شرايط ضرر قابل مطالبه
بند اول) مسلم و قطعي بودن ضرر
بند دوم) مستقيم بودن ضرر
بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد.
فصل سوم) دعوي جبران خسارت
بخش سوم) اسباب معافيت از پرداخت خسارت
فصل اول) قوة قاهره
گفتار اول) تعريف قوة‌ قاهره
گفتار دوم) اوصاف قوة قاهره
مبحث اول) وصف خارجي بودن
مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذيري
مبحث سوم) ممكن نبودن پيش‌بيني
فصل دوم) اقدام متعهد له
فصل سوم) دخالت شخص ثالث
فصل چهارم) تأثير قوة قاهره بر قرارداد
بخش چهارم) قراردادهاي راجع به مسووليت
فصل اول) قراردادهايي كه راجع به اصل مسئووليت و حدود آن است
گفتار اول) قرار دادهاي راجع به فزوني مسووليت
گفتار دوم) قرار دادهاي راجع به كاهش مسووليت
گفتار سوم) نفوذ حقوقي اين قراردادها
فصل دوم) قراردادهايي كه ناظر به ارزيابي و تعيين ميزان خسارت است
گفتار اول) مفهوم وجه التزام
گفتار دوم) احكام وجه التزام
نتيجه گيري
فهرست منابع و مأخذ

 

مقدمه
بي شك يكي از مهمترين مسائلي كه در تاريخ بشريت مهم بوده هست راستگويي و لزوم وفاي به عهد است و به همين سبب دين مبين اسلام توصيه اكيداً بر وفاي به عهد نموده است كه خود نوعي راستگويي است تا جائيكه يكي از قواعد مشهور فقه اسلامي قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهاي سختي را براي عدم رعايت آنها در پي دارد و لذا در اسلام براي عهد شكني ضمانت اجراهاي دنيوي و اخروي در نظر گرفته شده است.
به شيوه‌هاي گوناگون ممكن است تعهدي بوجود آيد و شخصي را متعهد ساخت. تعهد قراردادي كه در نتيجه توافق بين دو يا چند اراده بوجود ميآيد يكي از انواع آن مي‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم مي‌گردد يكسري كارهايي را انجام دهد يا مبلغي را بپردازد يا . . . عدم ايفاي وظايف قراردادي سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهايي را در پي دارد كه جبران خسارت ناشي از اين نقض يكي از انواع آن مي‌باشد. در اين تحقيق كه تا سر حد امكان سعي در كامل بودن آن بوده ولي بي‌شك كامل نيست، جبران خسارات ناشي از نقض قراردادها بررسي مي‌گردد و بطور كلي در چهار بخش آمده است، بخش اول كليات مي‌باشد كه در فصل اول آن قواعد عمومي راجع به موضوع گفته و بررسي مي‌شود و در فصل دوم آن ماهيت مسووليت و مباني و منابع آن مورد بررسي قرار مي گيرد. در بخش دوم كه راجع به مسووليت قراردادي و ضمانت اجراي آن است بحثهايي چون محدوده الزامات قراردادي طرفين عقد (فصل اول) شرايط تحقق مسووليت قراردادي (فصل دوم) و دعوي جبران خسارت مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
اينكه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له بايد متعهد جبران كند هميشه لايتغير نيست به عبارت ديگر گاهي اوقات وجود بعضي عوامل و شرايط باعث مي‌شود متعهد عليرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همين جهت اسباب معافيت از پرداخت خسارت در بخش سوم اين تحقيق بررسي شده است.
با توجه به اصل آزادي اراده ها طرفين قرارداد مي‌توانند در هر موردي توافق كنند به شرط اينكه خلاف نظم عمومي و قواعد آمره نباشد ولي آيا دربارة عدم مسووليت طرفين در صورت نقض قرارداد مي توانند توافق كنند يا خير؟ اگر مي‌توانند تا چه حدي مجاز مي‌باشند؟ به اين سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است.

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

محصولات مرتبط

متاسفانه موردی یافت نشد ...